Menu VMS stimuleert maximaal de verduurzaming in al haar
facetten van de volledige sierteeltsector in België
Home » Succesverhalen » Succesverhaal

Milieuvriendelijkheid en –bescherming is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Wij, als boomkwekerij, stapten begin 2006 in het Vlaams Milieuplan Sierteelt (VMS). VMS positioneert zich in Vlaanderen als milieu- en registratiecentrum en sensibiliseert en ondersteunt de sierteelt als duurzame sector. Aandacht voor het milieu, onze leefomgeving, “de planeet” en de impact van de bedrijfsvoering op onze toekomst en die van de komende generaties.

In de voorbije 40 jaar werden op ons bedrijf geen pesticiden meer gebruikt. We gooiden het toen over een andere boeg. Een volledige nieuwe bedrijfsorganisatie, een aangepaste bedrijfsstructuur en navenante investeringen gingen hiermee gepaard. Reken hierbij zo ongeveer op +/- 20.000 € : inzaaien (€ 5000), onderhouden van machines (zoals biowieder), blazers, handmatig werk, portaaltrekker, uurloon, ...

Onze percelen met vollegrondteelt werden omzoomd met verschillende gewassen die vogels en nuttige insecten aantrekken. Elk stuk braakliggende grond, hoe klein ook, wordt ingezaaid met diverse bloemenmengsels en groenbemesters om voedsel te bieden aan nuttige organismen. De open gangen tussen de bomenrijen worden eveneens ingezaaid. Op deze manier geven we de plantende kans een eigen afweersysteem naar ziekten en insecten op te bouwen.

Elk jaar opnieuw was het een verduldig werk om de kweekrij in een biologisch evenwicht te brengen. Na een 15-tal jaar inspanningen is het zover dat we met fierheid mogen vaststellen een boomkwekerij te hebben die professioneel en op grote schaal de biologische teeltwijze aanhoudt.

Verder staat de ontwikkeling van nieuwe machines op ons bedrijf niet stil zodat over enkele jaren het gebruik van herbiciden verdwijnt of toch minstens met 80% zal teruggedrongen zijn.