Menu VMS stimuleert maximaal de verduurzaming in al haar
facetten van de volledige sierteeltsector in België
Home » Actualiteit » Trends pesticiden in oppervlaktewater
Maandag 29/01/18

Trends pesticiden in oppervlaktewater

De Vlaamse Milieumaatschappij VMM montitort jaarlijks de residuen van pesticiden in oppervlaktewater. Hier vallen altijd interessante trends te noteren.

Nog enkele probleemstoffen

In 2016 was het percentage meetplaatsen met overschrijding van de norm/referentiewaarde het grootst voor imidacloprid (62 %) en diflufenican (60 %). Diflufenican is een herbicide. Imidacloprid is een insecticide, meer bepaald een neonicotinoïde (verwant aan nicotine) waarvoor sinds 2013 vergaande beperkingen gelden omwille van het mogelijk risico voor bijen. In 2014 werd voor het eerst gezocht naar de aanwezigheid van imidacloprid in oppervlaktewater.

Heel wat positieve maar ook enkele negatieve evoluties

Het percentage normoverschrijdingen is merkelijk verbeterd voor pesticiden zoals diuron (herbicide) en endosulfan (insecticide). Niet toevallig zijn dit stoffen waarvoor gebruiksbeperkingen en/of verbodsbepalingen werden ingevoerd.

Voor 52 pesticiden kon op een zinvolle manier nagegaan of hun jaargemiddelde concentratie een statistisch significante trend vertoont (tabel). 24 pesticiden vertonen een significante daling, 3 een significante stijging en 25 geen trend. Enkel de herbiciden chloortoluron, metazachloor en terbutylazine vertonen statistisch significant stijgende concentraties. In 2016 waren hun concentraties te hoog op respectievelijk 5 %, 16 % en 21 % van de meetplaatsen.

Alle details vindt u op www.milieurapport.be.